Vaststellingsovereenkomst en essentialia van de overeenkomst

Contract

Bij Wildeman Legal hebben wij vaak de voorkeur om een geschil tussen partijen te schikken. Een schikking houdt in dat partijen onderling proberen tot een oplossing te geraken waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dit maakt dat een procedure bij de rechter niet nodig is. Dit bespaart niet alleen geld maar ook tijd. Belangrijker nog, tijdens een gerechtelijke procedure heb je het verloop van het proces niet in handen terwijl dat tijdens een onderhandelingsproces meer het geval is. Daarnaast kan een gerechtelijke procedure emotioneel slopend zijn.

Zo hebben wij in de afgelopen maanden een aantal werkgevers bijgestaan die de arbeidsrelatie met een werknemer onderling wouden beëindigen. Aan het einde van dit onderhandelingsproces worden de afspraken die partijen gemaakt hebben ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Gebleken is dat er in de praktijk nog onduidelijkheden bestaan over wanneer afspraken ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als bindend beschouwd kunnen worden en wanneer niet. Deze vraag speelt vooral een rol wanneer partijen niet in zijn volledigheid tot afspraken zijn gekomen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wij hebben dan ook opgemerkt dat werkgevers worstelen met de vraag in welke gevallen zij ervan uit mogen gaan dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer is beëindigd. Als daar geen sprake van is, loopt de werkgever immers een financieel risico vanwege de loondoorbetalingsverplichting.  

In een recentere zaak hebben wij een grote organisatie bijgestaan bij het bewerkstellingen van de beëindiging van de arbeidsrelatie. In deze kwestie zijn partijen tot een akkoord geraakt over het feit dat ze willen beëindigen. Ook is er een akkoord bereikt over de beëindigingsdatum en de beëindigingsvergoeding. Probleem was dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet wou tekenen, nu de werknemer per se de beëindigingsvergoeding in termijnen wou ontvangen. Dit was voor de werkgever geen optie. Partijen konden dus geen akkoord bereiken over de wijze van uitbetaling van de vergoeding. De vraag was of het discussiepunt over de uitbetaling van de vergoeding voldoende was om te kunnen spreken van een beëindiging van het dienstverband.  

Van belang is dat dat uit de omstandigheden van het geval, meer specifiek de verklaringen van partijen, blijkt dat er overeenstemming is bereikt over de essentialia van de beëindiging. Met essentialia wordt gedoeld op de belangrijkste onderdelen van de beëindigingsovereenkomst. Te denken valt aan (1) de overeenstemming ten aanzien van het einde van de arbeidsovereenkomst als zodanig, (2) de einddatum en (3) de eventuele beëindigingsvergoeding. Als het discussiepunt tussen partijen de kern (essentie) van het geschil niet raakt, kan worden aangenomen dat dit discussiepunt ook niet in de weg staat tot de beëindiging van de arbeidsrelatie.

Een werkgever dient er in dit kader wel op bedacht te zijn dat er pas sprake is van aanvaarding (instemming) van de werknemer wanneer deze duidelijk en ondubbelzinnig instemt met de beëindiging. Vaak wordt is er sprake van instemming wanneer de werknemer wordt bijgestaan door een advocaat of een jurist en/of de werknemer heeft een redelijke bedenktijd gehad om over het aanbod na te denken.

Ook al heeft de werknemer uiteindelijk niet getekend, omdat zij zich bijvoorbeeld niet kan vinden in de wijze waarop de vergoeding wordt uitbetaald, waarvan in zijn algemeenheid gangbaar is dat de vergoeding in een keer wordt uitbetaald, maakt dit niet dat de werknemer niet gebonden is aan de overige afspraken die zijn gemaakt tussen partijen. De vaststellingsovereenkomst is immers slechts een formalisering en een verdere uitwerking van de overeenkomst die partijen al getroffen hadden.

Elk onderhandelingsproces is anders. Wel is er een enig houvast te vinden voor werkgevers die te maken krijgen met deze problematiek. Leidend is dat partijen overeenstemming bereiken over de essentiële onderdelen van het geschil. Het is voor die reden goed om u te laten bijstaan door een advocaat.

Herkent u zich in dit verhaal om dat u zelf niet uitkomt met uw werknemer, neem gerust contact met ons op. Wij bespreken graag uw mogelijkheden.

Over de auteurs

Jessottiz Baart

Advocaat-medewerker bij Wildeman Legal & Mediation
pap