Wat voor juridische gevolgen kan een tussentijdse prijsstijging voor jou als ondernemer betekenen?

inflatie

Omstandigheden – waar je niet op hebt gerekend – kunnen ertoe leiden dat je als ondernemer geconfronteerd raakt met hogere kosten die de overeengekomen prijsafspraak die je hebt gemaakt te boven gaan. Als ondernemer kunnen deze plotselinge kostenstijgingen verschillende juridische gevolgen hebben, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de afspraken die je hebt gemaakt met je contractspartij. Hoe ga je hier dan mee om?

De overkoepelende vraag is of er tussen partijen afspraken zijn gemaakt om de prijsstijgingen in kosten enigszins te kunnen ondervangen. Vaak wordt er niet aan gedacht om bepalingen in de overeenkomst op te nemen die mogelijk maken om overeengekomen prijzen aan te passen dan wel biedt de overeenkomst geen onderhandelingsruimte om nieuwe prijsafspraken te maken. Mocht er geen afspraken gemaakt zijn, dat is niet zomaar mogelijk om de prijzen eenzijdig aan te passen. Uitgangspunt is dat de prijsstijgingen over het algemeen tot het ondernemersrisico van de ondernemer behoort.

Een prijsverhoging doorvoeren – zonder de instemming van jouw contractpartij – is vaak voor de wederpartij bezwaarlijk. Als partijen er onderling niet uit komen, is alleen nog de weg naar de rechter te bewandelen. In dat geval wordt vaak beroep gedaan op onvoorziene omstandigheden om de prijsverhoging te kunnen afdwingen. Met onvoorziene omstandigheden wordt in dit geval gedoeld op een omstandigheid die zich voortdoet nadat partijen de overeenkomst hebben gesloten en welke niet zijn opgenomen in de overeenkomst maar wel degelijk invloed hebben op de contractuele relatie tussen partijen.

Ook in het geval dat er in de overeenkomst is opgenomen dat tussentijdse verhoging in de kosten leidt tot een verhoging van de overeengekomen prijzen/vergoedingen, dient een ondernemer (vaak een aannemer) rekening te houden met de wijze waarop de afspraak is gecommuniceerd naar haar of zijn contractspartij. Vooral als het gaat om een particuliere contractspartij, kan een verzwaarde informatie en waarschuwingsplicht voor de ondernemer bestaan. Het voorgaande dient vooral rekening mee gehouden worden wanneer de prijsverhogingsbepaling opgenomen is in de Algemene Voorwaarden van de ondernemer. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is sterk afhankelijk van de wijze waarop de voorwaarden bekend zijn gemaakt aan de contractspartij.

Tussentijdse prijsstijgingen kunnen dus leiden tot geschillen met klanten, leveranciers of andere zakelijke partners, omdat er vaak geen afspraken gemaakt worden. Partijen zullen dan vaak met elkaar in gesprek moeten treden om te bezien of er ruimte is om de prijsstijgingen en de financiële gevolgen daarvan samen te dragen. Mochten partijen geen overeenstemming bereiken tot het geschil dat is ontstaan, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Hierbij is het goed om na te gaan of een gerechtelijke procedure of het treffen van een minnelijke regeling geraden wordt geacht. In dat kader zullen de al door partijen gemaakte afspraken en de bedoeling van de algehele contractuele relatie een grote rol spelen.

Kunt u zich terugvinden in dit artikel en bent u ten einde raad? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

nl_NL