Openbaarheid van bestuur, hoe zit dat nou?

LOBVERZOEK STAPEL DOSSIERS

Elk bedrijf of burger op Curaçao heeft het recht op informatie van de overheid. De wettelijke basis hiervoor is de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB). In deze landsverordening wordt gesteld dat u als burger het recht heeft om inzage te verkrijgen in overheidsinformatie. Voor een goede democratische bestuursvoering dient er sprake te zijn van openheid en openbaarheid aan de zijde van de overheid, zo blijkt uit de landsverordening. De gewenste transparantie brengt met zich mee dat bijvoorbeeld de gelden van het volk, oftewel “sen di pueblo”, beter gecontroleerd kunnen worden door de belastingbetalers. Maar zou ook inzicht moeten bieden in de wijze waarop de overheid tot bepaalde beslissingen is gekomen.

 

Met andere woorden, in een democratische samenleving is het van belang dat het beleid en uitvoering van de overheid ter inzage ligt voor de burgers. Echter kan de openbaarheid begrensd worden als het gaat om gegevens die vertrouwelijk zijn zoals persoons- of bedrijfsgegevens of ter veiligstellen van het land omdat het verstrekken van de gevraagde informatie de veiligheid kan schaden.

 

Hoe krijgt u inzage?

Om inzage te kunnen krijgen in bepaalde documenten van de overheid moet u een schriftelijk verzoek indienen bij het vergunningenloket. De overheid heeft vervolgens drie weken de tijd om op het verzoek te beslissen en deze termijn kan verlengd worden met nog eens drie weken, mits de verlenging schriftelijk aan u is medegedeeld. 

 

Bij het indienen van een LOB-verzoek kunt u denken aan inzage over een aangevraagde of afgegeven bouwvergunning, een openbaar rapport dat is opgesteld ten behoeve van de overheid of jaarverslagen van bijvoorbeeld de Stichting Studiefinanciering Curaçao.

 

LOB-verzoek in de praktijk

Op basis van de LOB heeft de Curaçaose burger behoorlijk wat mogelijkheden. Maar hoe zien die mogelijkheden er in de praktijk nu eigenlijk uit? En wat zijn uw mogelijkheden als u geen antwoord krijgt binnen de beantwoordingstermijn van het bestuursorgaan?

 

Indien het bestuursorgaan niet binnen zes weken antwoord op uw verzoek, heeft u de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

 

In het verleden hebben wij gezien dat LOB-verzoeken met regelmaat niet binnen de wettelijke termijn worden beantwoord. Zo speelde in 2012 een zaak waarbij een Curaçaose burger een LOB-verzoek heeft ingediend ter verkrijging van informatie over de toekenning van de vergunning voor McDonald’s aan de Santa Rosaweg, waarbij hij zich tot de rechter moest wenden om antwoord te krijgen op zijn verzoek. Toen hij uiteindelijk antwoord kreeg vanuit de overheid bleek het antwoord weinig inhoud te bevatten.

 

Anno 2021 is er een Sint-Maartense zaak aanhangig gemaakt bij het Hof waarbij een bedrijf een LOB-verzoek heeft ingediend om inzage te krijgen in bepaalde facturen die door de minister aan telecommunicatieondernemingen zijn toegezonden. In eerste instantie weigerde de minister de facturen openbaar te maken omdat het volgens hem om gegevens ging – zogenaamde bedrijfs- en fabricagegevens – die niet voor het publiek ter beschikking zijn en dus niet openbaar gemaakt kunnen worden, onder meer vanwege het aantasten van de concurrentiepositie van deze ondernemingen. Vervolgens besloot de minister om alsnog de facturen te verstrekken, maar in geanonimiseerde vorm. De vraag die door het Hof is beantwoord, is of de minister de facturen openbaar mocht maken in geanonimiseerde vorm of dat een afschrift van de volledige facturen diende te worden toegezonden aan de aanvrager. Het Hof was van oordeel dat de facturen weliswaar bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten, maar dat openbaarmaking niet zou leiden tot het aantasten van de concurrentiepositie. De minister had volgens het Hof ten onrechte de facturen in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt en diende dus alsnog de facturen, voorzien van alle gegevens aan de aanvrager te verstrekken.

 

Waarom een rechter ingeschakeld moet worden bij LOB-verzoeken is afhankelijk van de inzet van de overheid. In de praktijk hier te lande wordt overheidsinformatie niet altijd gemakkelijk verkregen en vaak genoeg ten onrechte niet vrijgegeven. De rechter kan in zulke gevallen de overheid dwingen om wel over te gaan tot het vrijgeven van de verzochte informatie of informatie die de overheid heeft achtergehouden bij het beantwoorden van het LOB-verzoek.

 

Wenst u ook inzicht in het handelen van de overheid? Neem dan contact met ons op om de kans van slagen ten aanzien van het door u beoogde LOB-verzoek met ons te bespreken.  

Over de auteurs

Didi Wildeman

Advocaat bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur
nl_NL