Hoge Raad: Informatie verstrekken aan derden bij civiele procedures

1240

De Hoge Raad beantwoordt in haar uitspraak van 21 april 2023 de vraag of gerechtelijke instanties informatie over civiele procedures aan derden moeten verstrekken.

De zaak gaat inhoudelijk over het verzoek van een advocaat bij de griffier van de rechtbank. De advocaat verzocht informatie over een procespartij van een procedure die bij de rechtbank in behandeling was.  De griffier heeft dat verzoek geweigerd waarbij de rechter heeft geoordeeld dat de griffier gelijk had omdat de wet geen grondslag biedt voor een dergelijk informatieverzoek. De advocaat liet het er niet bij zitten en de zaak kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht.

De Hoge Raad overwoog in haar uitspraak dat bij het beantwoorden van de vraag of er informatie over derden mag worden verstrekt, ook het recht op bescherming van persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 8 EVRM dient te worden betrokken.

De hoofdregel bij openbare zittingen is dat iedereen die dat verzoekt, geïnformeerd moet worden over de plaats en tijdstip van de zitting, met inachtneming van de beperkingen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn opgenomen, zo blijkt uit het EVRM. Indien de informatie van zwaarwegend belang is voor anderen, waaronder die van partijen, hebben derden geen recht op informatie.

Over het algemeen zijn rechterlijke uitspraken openbaar en kan eenieder de uitspraak opvragen. Met het verstrekken van geanonimiseerde uitspraken hebben rechterlijke instanties aan het vereiste van openbaarheid voldaan. Namen en overige persoonlijke informatie van partijen zijn niet openbaar en hoeven niet te worden verstrekt.

Indien de procedure is afgerond of is ingetrokken kunnen derden geen aanspraak maken op andere informatie dan de geanonimiseerde uitspraak. Als er tussen partijen een schikking is getroffen en er geen uitspraak is gedaan door de rechter, hebben derden geen recht op informatie over de zaak.

Uit de uitspaak van de Hoge Raad volgt dat de beoordeling van de rechtbank geen stand houdt omdat er wel een wettelijk grondslag bestaat voor het verstrekken van informatie over aanhangige procedures aan derden, alleen beperkt.

Met dit arrest is er nadere invulling gegeven aan de mogelijkheden over informatievoorziening aan derden, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met een open en toegankelijke rechtsorde en anderzijds met het belang van bescherming van persoonsgegevens. Met behulp van deze uitspraak kunt u dus ook uitspraken opvragen bij de rechterlijke instanties op Curacao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

De vindplaats van de uitspraak van de Hoge Raad:

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:658

nl_NL