Bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan

Judge signing a form

Het komt bij ons allemaal wel eens voor dat wij het niet eens zijn met een besluit van de Regering, een minister, de SVB of enig ander bestuursorgaan. Bij ondernemers die vergunningen moeten aanvragen voor de exploitatie van hun bedrijf, komt het ook voor dat zij het niet eens zijn met een besluit op hun vergunningaanvraag. Gelukkig biedt onze democratische rechtstaat ons de (rechts)bescherming om tegen deze besluiten te ageren. In deze blog staan wij hierbij stil. Wat kunt u als burger doen in gevallen waarin u door een besluit van een bestuursorgaan in uw belangen wordt getroffen?

 

Mijn collega’s – mr. Didi Wildeman en Amy Marión – hebben het in hun blog recentelijk gehad over de openbaarheid van bestuur. Daarin bespreken zij enerzijds het recht van de burger om inzicht te krijgen in overheidsinformatie door middel van het indienen van een Lob-verzoek en anderzijds de transparantie die de overheid aan de burger moet bieden.

 

Andere mogelijkheden voor de burger om tegen een besluit van een bestuursorgaan te ageren kunnen worden gevonden in het maken van bezwaar door middel van het indienen van een bezwaarschrift tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan, beroep instellen bij de rechter in eerste aanleg tegen het besluit waarin op het bezwaar wordt gereageerd en hoger beroep instellen tegen de beslissing van de rechter in eerste aanleg.

 

Er zijn in dat kader een paar belangrijke procedurele punten waarop de burger moet letten, wil de burger dat zijn bezwaar of beroep inhoudelijk wordt behandeld.

 

Ten eerste dient het besluit waartegen de burger ageert, een beschikking te zijn. Met een beschikking wordt bedoeld: een door een bestuursorgaan schriftelijk genomen besluit dat voor de belanghebbende in kwestie genomen is. Ten tweede geldt dat alleen een belanghebbende die direct in zijn/haar belangen is getroffen tegen een besluit van een bestuursorgaan kan ageren. Ten derde moet het bezwaar of beroep binnen de wettelijke termijn worden ingediend. Het uitgangspunt is dat een bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van de beslissing wordt ingediend bij het desbetreffende bestuursorgaan. Er zijn echter uitspraken van het Hof die de burger toelaten om – bij wijze van uitzondering – na de vastgestelde termijn van zes weken een bezwaarschrift te dienen bij het bestuursorgaan.

 

In de praktijk komt het voor dat het bestuursorgaan niet tijdig beslist op een aanvraag en dus helemaal geen besluit neemt. Ook in dat geval kan de burger bezwaar maken of beroep instellen. In deze situatie wordt er bezwaar gemaakt of beroep ingesteld tegen het achterwege blijven van een beslissing, ook wel de ‘fictieve weigering’ genoemd.

 

Stilzitten bij bestuursrechtelijke kwesties hoeft dus niet en wordt zelfs afgeraden. Temeer omdat net als het bestuursorgaan de burger door de rechter daarop kan worden afgerekend.

 

Zowel het recht van de burger om inzicht te krijgen in overheidsinformatie als het recht om tegen een besluit van de overheid bezwaren te uiten, vinden ondersteuning in wettelijke voorschriften. Het is wel belangrijk dat u als burger de ‘spelregels’ kent voor uzelf of uw bedrijf om niet onnodig buiten spel gezet te worden.

 

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen met betrekking tot het maken van bezwaar, het instellen van beroep of hoger beroep tegen een uitspraak van het gerecht, neem dan gerust contact met ons op.

Over de auteurs

Bradley Stuart

Paralegal bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur

Didi Wildeman

Advocaat bij Wildeman Legal & Mediation | Lees andere blogs van deze auteur
nl_NL